Thì Hiện tại đơn B1

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Cách sử dụng

Thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả sự thật hoặc hành động thường xảy ra.

Các động từ trong thì hiện tại đơn thường có hai dạng: nguyên mẫu (live, eat, work) và dạng thêm -s (lives, eats, work). Có một số trường hợp chúng ta sẽ thêm -es.

Chủ từĐộng từVí dụ
I
We
You
They
Số nhiều
nguyên mẫucome from Canada.
make coffee in the morning.
work a lot.
He
She
It
Tên riêng
thêm -scomes from Mexico.
makes a lot of noise.
works hard.

Động từ thêm -s

Với những động từ tận cùng bằng các chữ cái ss, sh, ch, zx, chúng ta thêm -es vào sau động từ

            The mailman passes our house everyday.

            My neighbor washes her car one the weekends.

            Our family always watches TV at night.

            The teacher quizzes the students often.

            The chef mixes the ingredients.

Với động từ tận cùng bằng một nguyên âm + y, thêm -s.

            My brother plays baseball on the weekends.

            The professor says many interesting things.

Với động từ tận cùng bằng phụ âm + y, đổi y thành i và thêm –es.

            The baby cries a lot.

            The team always to win.