Category: English

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là nói chuyện với ai đó.Trong hầu hết trường hợp, talk to và talk...

Cách dùng Who và Whom

Whom được sử dụng như là tân ngữ bổ nghĩa cho động từ hoặc giới từ. Khi phân vân, hãy áp dụng...

Mệnh đề quan hệ

Chúng ta dùng đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ để diễn đạt thêm thông tin nhằm làm rõ hơn...

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là...

Ngày 1: 7 ngày không tinh bột, đường

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi 7...

Doing a Product Placement Ad In Style with Beanies

When creating an online portfolio to showcase your brand, style, and...