Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là nói chuyện với ai đó.Trong hầu hết trường hợp, talk to và talk...

Ngày 1: 7 ngày không tinh bột, đường

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi 7 ngày mình thử giảm cân bằng cách không dụng nạp đường và tinh...

Doing a Product Placement Ad In Style with Beanies

When creating an online portfolio to showcase your brand, style, and persona, you need to ask yourself questions like: “What is the best photo...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Chúng ta dùng đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ để diễn đạt thêm thông tin nhằm làm rõ hơn một vấn đề nào đó.

Ví dụ
Lord Thompson, who is 76, just retired.
This is the house which Jack built.
Marie Curie is the woman that discovered radium.

Chúng ta dùng:

  • whowhom với người
  • which với vật
  • that cho cả người hoặc vật

Có hai dạng mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ xác định

Được dùng để cung cấp thông tin quan trọng nhằm làm rõ vấn đề đang nói. Nếu không có sẽ khiến câu không đầy đủ ý nghĩa hoặc có nghĩa không rõ ràng.

Ví dụ
Marie Curie is the woman who discover radium.

Marie Curie là người phụ nữ (người) đã phát minh ra Radium (nguyên tố Radi). Nếu bỏ vế in đậm đi thì câu có ý nghĩa rõ ràng. Dựa vào tên, người nghe có thể biết được Marie Curie là người phụ nữ, nhưng người phụ nữ này là ai?

Ví dụ
This is the house which Jack built.

Nếu bỏ vế in đậm, câu chỉ còn là This is the house – điều mà người nghe tất nhiên biết, nhưng không hiểu người nói muốn đề cập điều gì với ngôi nhà này.

Trong mệnh đề quan hệ xác định, chúng ta có thể dùng that để thay thế cho who hoặc which:

Ví dụ
Marie Curie is the woman that discovered radium.
This is the house that Jack built.

Chúng ta có thể bỏ đại từ quan hệ nếu đại từ quan hệ đó làm tân ngữ của động từ. Còn gọi là mệnh đề quan hệ rút gọn.

Ví dụ
This is the house that Jack built. (that là tân ngữ của built).

Lưu ý quan trọng:

Trong mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ, vì vậy chúng ta không cần lặp lại chủ ngữ hoặc tân ngữ:

Ví dụ

Marie Curie is the woman who she discovered radium.
(who là chủ từ của discovered rồi nên không cần she nữa)

This is the house that Jack built it.
(that là tân ngữ của built rồi nên không cần it nữa)

Mệnh đề quan hệ không xác định

Chúng ta dùng mệnh đề quan hệ không xác định để cung cấp THÊM thông tin nhằm làm rõ vấn đề đang nói. Nghĩa là câu đã đủ thông tin rồi, chúng ta chỉ THÊM vào thôi. Nếu có hay không có phần THÊM này thì câu cũng đã đủ nghĩa.

Với loại câu này, chúng ta dùng dấu phẩy (,) để phân tách hai mệnh đề.

Ví dụ
Lord Thompson, who is 76, has just retired.
We had fish and chips, which I always enjoy.
I met Rebecca in town yesterday, which was a nice surprise.

Bây giờ, có lẽ bạn đang lúng túng không biết làm sao để xác định thế nào là thông tin quan trọng, thế nào là thông tin thêm. Hay nói cách khác là làm sao biết mình cần dùng mệnh đề xác định hay không xác định.

Trở lại ví dụ này.

This is the house that Jack built.
Nếu bỏ that Jack built thì câu This is the house có nghĩa quá chung chung. Ai không biết cái này là cái nhà? Bạn có thể tự hỏi bản thân như vậy. Nếu bạn bỗng nhiên nói câu This is the house mà không có ngữ cảnh cụ thể thì người nghe sẽ lúng túng không hiểu bạn muốn nói cái gì (về cài nhà này).

I met Rebecca in town yesterday, which was a nice surprise.
Tạm dịch là Tôi đã gặp Rebecca trong thị trấn ngày hôm qua, đó là bất ngờ thú vị. Nếu bạn bỏ which was a nice surpise thì người nghe sẽ biết là bạn đã gặp Rebecca ngày hôm qua. Dù bạn có nói hay không nói “đó là bất ngờ thú vị” thì người ta cũng hiểu điều bạn đang truyền tải.

Tóm lại

Mệnh đề quan hệ xác định có chứa thông tin quan trọng nếu bỏ đi câu bị mất nghĩa hoặc có nghĩa không rõ ràng.

Mệnh đề quan hệ không xác định có chứa thông tin bổ sung giúp người nghe hiểu rõ thêm vấn đề. Nếu không có thì câu vẫn rõ nghĩa.

Whose Whom

Chúng ta sử dụng whose như là dạng sử hữu của who:

Ví dụ
This is George, whose brother went to school with me.
Dịch sát nghĩa: Đây là George, người mà có em trai từng học chung với tôi.

Chúng ta sử dụng whom khi nó là tân ngữ của một động từ hay giới từ:

This is George, whom you met at our house last year.
(whom là tân ngữ của met, met là ngoại động từ nên cần tân ngữ)

This is George’s brother, with whom I went to school.
(whom là tân ngữ của with)

Nhưng ngày nay chúng ta thường sử dụng who thay cho whom, đặc biệt trong những tình huống thông thường.

This is George, who you met at our house last year.
This is George’s brother, who I went to school with.

Đại từ quan hệ và giới từ

Khi who(m) hay which đi với một giới từ, giới từ đó có thể đứng đầu mệnh đề:

I had an uncle in Germany, from who(m) I inherited a bit of money.
We bought a chainsaw, with which we cut up all the wood.

hoặc đứng cuối mệnh đề:

I had an uncle in Germany, who(m) I inherited a bit of money from.
We bought a chainsaw, which we cut up all the wood with.

Nhưng khi that đi với một giới từ thì giới từ đó luôn luôn đứng cuối mệnh đề.

I didn’t know the uncle that I inherited the money from.
We can’t find the chainsaw that we cut all the wood up with.

When where

Chúng ta có thể sử dụng when khi nói về thời điểm và where khi nói về địa điểm để làm rõ thời điểm và địa điểm mà chúng ta đang nói đến.

England won the World Cup in 1966. It was the year when we got married.
I remember my twentieth birthday. It was the day when the tsunami happened.

Do you remember the place where we caught the train?
Straford-upon-Avon is the town where Shakespeare was born.

Chúng ta có thể không dùng when:

England won the World Cup in 1966. It was the year we got married.
I remember my twentieth birthday. It was the day the tsunami happened.

Có nhiều trường hợp lượng từ và số từ đi kèm với đại từ quan hệ:

all of, lots of, one of, most of, a few of, two of, many of, none of, both of + which/whom

She has three brothers, two of whom are in the army.
I read three books last week, one of which I really enjoyed.
There were some good programs on the radio, none of which I listened to.

- A word from our sposor -

Mệnh đề quan hệ