Mệnh đề quan hệ

Chúng ta dùng đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ để diễn đạt thêm thông tin nhằm làm rõ hơn...

Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia vào khóa học...

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là nói chuyện với...

Cách dùng Who và Whom

Whom được sử dụng như là tân ngữ bổ nghĩa cho động...

Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia vào khóa học tiếng Anh English Result trình độ Intermediate. Để khóa học...

Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia vào khóa học tiếng Anh English Result trình độ Intermediate. Để khóa học diễn ra thành công, các bạn cần lưu ý những...

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là nói chuyện với ai đó.Trong hầu hết trường hợp, talk to và talk with có thể thay thế lẫn nhau.

Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia vào khóa học tiếng Anh English Result trình độ Intermediate. Để khóa học diễn ra thành công, các bạn cần lưu ý những điều sau.

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là nói chuyện với ai đó.Trong hầu hết trường hợp, talk to và talk with có thể thay thế lẫn nhau. Nếu bạn đang có cuộc...

Cách dùng Who và Whom

Whom được sử dụng như là tân ngữ bổ nghĩa cho động từ hoặc giới từ. Khi phân vân, hãy áp dụng mẹo sau: nếu bạn có thể thay thế từ đó với "he" hoặc "she", hãy...

Mệnh đề quan hệ

Chúng ta dùng đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ để diễn đạt thêm thông tin nhằm làm rõ hơn một vấn đề nào đó. Ví dụLord Thompson, who is 76, just...

Bảo vệ: Lý do và ý tưởng để mình giảm cân

Hôm nay leo thử lên chiếc cân điện tử mua đã lâu, mình giật mình khi thấy con số nhảy lên tới 85kg. Nhớ hồi còn học cấp hai, mình thuộc dạng to con...

Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia vào khóa học tiếng Anh English Result trình độ Intermediate. Để khóa học diễn ra thành công, các bạn cần lưu ý những điều sau. Bước 1: Tham gia nhóm trên Facebook Đây sẽ là nơi mọi người trao đổi, làm bài tập và xem thông báo.

Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia vào khóa học tiếng Anh English Result trình độ Intermediate. Để khóa học...

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là nói chuyện với ai đó.Trong hầu hết trường hợp, talk to và talk...

Cách dùng Who và Whom

Whom được sử dụng như là tân ngữ bổ nghĩa cho động từ hoặc giới từ. Khi phân vân, hãy áp dụng...

Mệnh đề quan hệ

Chúng ta dùng đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ để diễn đạt thêm thông tin nhằm làm rõ hơn...

Bảo vệ: Lý do và ý tưởng để mình giảm cân

Hôm nay leo thử lên chiếc cân điện tử mua đã lâu, mình giật mình khi thấy con số nhảy lên tới...

Subscribe to stay up-to-date with our latest posts

- A word from our sponsor -

Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia vào khóa học tiếng Anh English Result trình độ Intermediate. Để khóa học...

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là nói chuyện với ai đó.Trong hầu hết trường hợp, talk to và talk...

Cách dùng Who và Whom

Whom được sử dụng như là tân ngữ bổ nghĩa cho động từ hoặc giới từ. Khi phân vân, hãy áp dụng...

Mệnh đề quan hệ

Chúng ta dùng đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ để diễn đạt thêm thông tin nhằm làm rõ hơn...

Bảo vệ: Lý do và ý tưởng để mình giảm cân

Hôm nay leo thử lên chiếc cân điện tử mua đã lâu, mình giật mình khi thấy con số nhảy lên tới...

Bảo vệ: English Result Intermediate Khóa 01

Xin chào, cảm ơn các bạn đã tham gia vào khóa học tiếng Anh English Result trình độ Intermediate. Để khóa học...

Talk to vs. Talk with: dùng sao cho đúng

Talk to và Talk with đều có nghĩa là nói chuyện với ai đó.Trong hầu hết trường hợp, talk to và talk...